Doğru bildiğini yap...

Mali Bülten

VERGİ 1. Ödeme emrine karşı dava açılmadan doğrudan idareye başvurmak çözüm olduğu gibi dava açma
süresini de durdurmayacağı yönünde Danıştay kararları olduğundan dolayı hak kaybı
yaşanmaması için doğrudan dava konusu yapılmalıdır. (ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren
itiraz süresi 15 gündür. Dikkat edilmelidir)...
 

Dosya Ekleri

Ocak 2019

Dosya Ekleri

Mart 2018

VERGİ 1. 2017 gelir vergisi beyannamesinde uygulanmış olan % 5'lik vergi indirimi 2017 yılı kurumlar vergisinde de aynı şartların oluşması durumunda kullanılabilecektir. Tahakkuk eden kurumlar vergisi üzerinden hesaplan kurumlar vergisi indirimi yıl içindeki vergilere mahsup edilebilecektir. Kurumlar vergisi indiriminden sorunsuz olarak yararlanabilmek için damga vergisi mükellefiyeti olan mükelleflerin yıl içinde boş da olsa damga vergisi beyannamelerini vermiş olmaları gerekmektedir.

Dosya Ekleri

Nisan 2018 Bülteni

Dosya Ekleri

Mayıs 2018 Bülteni

1. 7143 sayılı kanuna göre Vergi ile ilgili YENİDEN YAPILANDIRMADA BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ27 AĞUSTOS 2018 kadar uzatılmıştır. 2. 6736 sayılı kanuna göreKurumlar ve Gelir vergisi matrah arttırımı yapan mükellefler, 7143 sayılı kanuna göre Katma Değer Vergisi Matrah arttırımı yapmak istemeleri halinde KDV ve Kurumlar/Gelir vergisi kıyası gereği7143 sayılı kanuna göre tekrardan aynı yıllara Kurumlar ve Gelir vergisi matrah arttırımı yapmaları gerekmemektedir 3. Aktifte kayıtlı olan taşınmazların yeniden değerlemesi (6 Temmuz 2018 tarih 500 Seri nolu V.U.K. Genel Tebliği)30.09.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. (YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞINA İLİŞKİN VERGİ BEYANNAMESİ verilecektir.)(Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile VUK’un 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler bu imkândanfaydalanamayacaktır.)

Dosya Ekleri

Temmuz 2018 Bülteni

SOSYAL GÜVENLİK
1. Teşvik yasağında kademeli mahrumiyet : Birçok işyerinin faydalandığı beş puanlık SGK prim indiriminde, sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit
edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli mahrumiyet, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı (Çalıştırdığı işçi sayısının % 1 ‘i kadar En fazla 5 kişiye kadardır. Örneğin 100 kişi de 1 kişi 500 kişi de 5 kişi 1000 kişi de 5 kişi ile sınırlıdır. ) tespit edilen işyerleri, - İlk tespitte bir ay süreyle, - İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle, teşvikten faydalanamayacaktır 2. Meslek Kodu Uygulamasında Sgk 01.01.2018 tarihinde itibaren ceza kesmeye başlayabilir. Bu tutar Toplam asgari ücreti aşmamak kaydıyla hatalı bildirilen her işçi için 1/10 asgari ücret tutarı kadardır

Dosya Ekleri

Mayıs Bülteni

VERGİ 1) 7020 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde; kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere, vergi uyumlu mükelleflerin amme borçlarının tecili ile ilgili hükümlere ve diğer bazı kanunlarda yapılan değişikliklere yer verilmiştir.Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili daireye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Dosya Ekleri

Haziran Bülteni

Vergi Usul Kanunu’nun 355’inci maddesine göre, tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme için maddeye göre uygulanan cezalardan az olamamak üzere işleme konu tutarın % 5’ nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Dosya Ekleri

Temmuz Bülteni

01.09.2017 Tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan İzaha Davet müessesi ile ilgili 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun "İzaha davet:" başlıklı 370 inci maddesinin Maliye Balkanlığına verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Dosya Ekleri

Ağustos Bülteni

7020 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden VERGİ yapılandırması yapan mükelleflerin ödeme planlarının iptal olmaması için 2.taksit ödeme ve aynı zamanda 6736 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi borçları ile matrah artırımlarının 4. Taksitinin son ödeme tarihi 30.09.2017 ‘dir.

Dosya Ekleri

Eylül Bülteni

27.09.2017 tarih 30193 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Kamu kurum ve kuruluşlarına, döner sermayeli kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara, kanunla kurulan tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım kuruluşlarına, bankalara, KİT’lere, İDT’lere, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, OSB’lerine, Menkul kıymetler ve vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalara, % 50’den fazla hissesi burada sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan kurum,kuruluş ve işletmeler ve BİST AŞ.’de işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajanslarına ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle beraber ifa edien mühendislik,mimarlık ve etüd proje hizmetlerinde alıcı olan bu kurumlar tarafından 01.10.2017 tarihi itibari ile 3/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Dosya Ekleri

Ekim Bülteni

19 Ekim 2017 Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi durumunda söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescile, patente veya fonksiyonel olarak patente eş değer belgelere bağlanması gerekmektedir.

Dosya Ekleri

Kasım Bülteni

Dosya Ekleri

Aralık Bülteni
İlgili Sorular Yeni Soru