Doğru bildiğini yap...

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
09 Ekim 2020

25.01.2018 Tarih ve 30312 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’ın” amacı az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın arttırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu karar kapsamı 07.10.2020 Tarih ve 31267 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” ile genişletilmiş ve başvuru süresi 1 yıl daha uzatılmıştır.

31.12.2021 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak teşvik başvuruları bakanlıkça değerlendirmeye alınacaktır.

Bu karar kapsamında yatırımların sabit tutarı asgari kapasite sınırlamaları ve kimlerin yararlanabileceği  aşağıdaki gibidir;

İmalat Sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir.

Çağrı Merkezi ve Veri Merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 veya UptimeInstitute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.

Enerji Desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Cazibe Merkezi Kapsamında Yatırım Yapılacak İller:

 1. Adıyaman

9. Elazığ

17.Malatya

  2. Ağrı

10.Erzincan

18.Mardin

  3. Ardahan

11.Erzurum

19.Muş

  4. Batman

12.Gümüşhane

20.Siirt

  5. Bayburt

13.Hakkari

21.Şanlıurfa

  6. Bingöl

14.Iğdır

22.Şırnak

  7. Bitlis

15.Kars

23.Tunceli

 8. Diyarbakır

16. Kilis (Yeni)

24.Van

 

Yukarıda yazılı illerimizde İmalat, Çağrı Merkezi ve Enerji kapsamında belirtilen şartlarda yatırım harcamaları bakanlık nezdinde oluşturulan komite tarafından değerlendirilerek yatırım teşvik belgesi başvuruları kabul edilir.

İşletmelerin teşvik belgesi kapsamında; hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları dışında kalan yatırım harcamaları değerlendirmeye alınır.

Yatırımların belirtilen sürede (kamudan kaynaklı gecikmeler hariç) gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının öngörülen süre de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Faydalı olması temennisiyle…09.10.2020

BMMG Sosyal Medya Kurulu