Doğru bildiğini yap...

Tüzüğümüz

BİRİNCİ BÖLÜM (Kuruluş, İlkeler, Amaç)

KURULUŞ

Madde 1 – Grubun adı “BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU” dur. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu’nun kısa adı “Bağımsızlar” olarak kullanılacaktır.

Ayrıca, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu’nun adı tüzükte kısaca “Grup” olarak anılacaktır.

GRUBUN KURULUŞ İLKE VE DEĞERLERİ

Madde 2 – Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışına dayalı olarak; 3568 Sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik müesseselerini; ülkemiz ve vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda yetkin duruma getirilmesini ve toplumdaki saygınlığının artırılmasının sağlamaktır.

GRUBUN AMBLEMİ

Madde 3 – Grubun amblemi Kırmızı ve Beyaz renklerini içeren BMMG’ dır.

AMAÇ

Grubumuzun amaçları aşağıdaki gibidir.

a) Tüzüğümüzün 2.maddesinde belirtilen ilke ve değerler doğrultusunda meslek ve meslek mensuplarının toplumsal yararını artırmaktır.

b) Meslek yasamız ve yönetmeliklerdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Meslek mensuplarının gelişmesini ve haklarını korumak konularında, düzenleyici çalışmalar yapmak.

d) Meslek örgütlerimizin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması için çalışmalar yapmak.

e) Meslek mensuplarımızın; mesleki, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve saygınlığının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak.

f) Meslek mensupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmanın geliştirilmesini sağlamak.

g) Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine, meslek örgütlerimiz ve ülkemizdeki diğer tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog ve ortak çalışma kültürünü artırarak, demokrasi kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak.

h) Dil, din, ırk, cinsiyet, renk gibi zenginlik içeren kişisel hiçbir ayrımcılık yapmadan; kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duyarak, meslek ve meslektaş odaklı çözümcü ve barışçıl bir anlayış içinde, mesleğin geleceğine katkıda bulunmak. Grubumuz; dil, din, ırk, cinsiyet ve renk gibi farklılıkları toplumumuzun çok önemli bir zenginliği kabul ederek, her bireye eşit mesafede olacaktır.

 

i) Meslek mensubunun hizmet kalitesinin artırılması için; her türlü mesleki ve kişisel eğitim çalışmaları yapmak ve bunların fiilen uygulanması yönünde çalışmalar yapmak.

j) Meslek mücadelesinin ve yapılanmasının haricinde, grup aynı zamanda; doğaya, çevreye ve hayvan haklarına sahip çıkıp, doğal hayata katkı sunacak çalışmalar yapmak.

k) Meslek mensubu adaylarının (3568 Sayılı Kanuna göre stajyerler), meslek yaşamına katkı sağlamak için komite oluşturup, sorunlarının çözülmesi, eğitimlerinin tamamlanması, bilgilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Ayrıca; bu kişilerin mesleki yaşamlarında örgütlenmelerini sağlamak için çalışmalar yapmak. Stajyerlerin tüm soru ve sorunlarına çözüm arayacak komite Grup Yürütme Kurulu tarafından atanır.

GRUBUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 5 – Grup içi çalışmalarımıza ait ilkelerimiz, tüzüğümüzün 2.maddesinde belirtilen ilke ve değerler ışığında

a) Grubun yapılanması ve organlarının oluşumu ile grubun bütün görevleri, grup üyelerinin tümüne açık olup; bu çalışmaların tamamı ve organlarının oluşumu tamamen demokratik kurallara uygun olacaktır. Tüm çalışma ve kararlarda, demokratik işleyiş sağlanacak, eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının en iyi şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

b) Grubun üyeleri; grubun tüzük ve ilkelerine uymak zorundadırlar.

c) Grubun üyeleri;  üyesi bulundukları kurullarda ve kuruluşlarda grubun ilkelerine uygun davranmak ve çalışmak zorundadır.

d) Üyelerin tümünün seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Bu nedenle, grup organlarınca alınacak kararların oluşmasında, katılım ve görüşler tüm üyelerden alınmasına özen gösterilecektir.

e) Grup, kesinlikle hiçbir kurum ve kuruluşun vesayetine giremez. Kararlar grup üyelerinin özgür iradelerini yansıtacak ölçüde bağımsız olarak verilir.

f)  Üyeler, grubun ilke ve görüşlerini hayata geçirmek üzere belli görevlere önerilir veya seçilirler. Görev seçilmede ölçü, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yararlılık ile grubumuzun ilkeleri çerçevesinde temsil yeterliliğidir.

g) Grup organları ve üyelerinin olaylara ve sorunlara yaklaşımı, çağa ve yeniliklere uygun olmak zorundadır

h) Grup üyeleri insan haklarına ve hukukun üstünlüğü prensibine saygılı olmak zorundadır.

i) Grup’ta; katılımcılık, üretkenlik ve paylaşımcılık esastır.

j) Grup üyeleri, meslek etik ve ahlak kurallarına uymak zorundadır.

 

k) Oda ve TÜRMOB organlarında görev yapan grup üyeleri; Oda ve TÜRMOB faaliyetleri hakkında grup üyelerine ayrıntılı bilgi vermek ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmek amacı ile yapılacak toplantılara katılmak zorundadır.

Grup;  Oda ve TÜRMOB kurulları ile diğer yardımcı kurulların; verimlilik temelinde, gerekli koşulları sağlanmış, yetkilendirilmiş,

Temel Değerlerimiz

a) Meslek etik değerlerine uymak ve sahip çıkmak

b) Meslek mensupları arasında, hiçbir ayrım yapmadan, her meslek mensubuna eşit davranmak

c) Güvenilirlik

d) Dürüstlük

e) Tarafsızlık

f)  Şeffaflık

g) Sürekli eğitim

h) Çözüm üreticilik

i) Mesleki ve sosyal sorumluluk

j) Mesleki özen

k) Paylaşımcılık

l)  Sır saklama

m) Katılımcılık

n) Özveri

o) Dinamizm

İKİNCİ BÖLÜM (Üyelik)

ÜYE OLMA

Madde 6 – 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve İstanbul’da görev yapan meslek mensuplarından; Grubun tüzüğünü, programını ve ilkelerini benimseyen tüm meslek mensupları Gruba üye olabilirler. Üyelik başvuruları, Grubun Yürütme Kurulu’na yazılı veya grubun internet web sayfasında bulunan üye kayıt işlemleri yerine getirilerek yapılabilir. Başvuruda, gruba üye bir kişinin referansı bulunmak zorundadır. Başvuruyu, Grup Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanarak gruba kaydedilir

GRUP ÜYELERİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ

 

Madde 7 – Gruba ait bütün görevler, Tüzük kurallarına uygun olarak yapmak koşulu ile grubun tüm üyelerine açıktır. Buna göre grubun üyeleri almış oldukları görevlerde;

 

a) Grubun gelişimi, büyümesi ve başarısı için; grubun ilkelerini, programını, yetkili kurullarının bildiri ve kararlarını, seçim bildirgelerini, genel politika ve hizmetlerini, her şartta ve durumda, her türlü imkandan yararlanarak çevrelerine duyurmaya, anlatmaya ve tanıtmaya çalışırlar.

 

b) Seçimlerde, gruba ve grubun adaylarına oy vermeleri esastır. Ancak, oy vermekle yetinmeyip, aynı zamanda, grubun ve grup adaylarının en üst düzeyde başarı kazanması için, çalışmalar yapmak, çalışmalar katılmak için üstün çaba sarf ederler.

 

c) Grup üyeleri, grubun yetkili organları tarafından kendilerine verilen tüm görevleri eksiksiz yerine getirirler ve görevleri gereği tüm çalışmalar katılırlar.

 

d) Grup üyeleri, aldıkları görevleri eksiksiz yerine getirmesi esastır. Görev esnasında talep anında kendisine danışmanlık görevini Grup Yürütme Kurulu yerine getirecektir. Görevin sonlanması veya devri aşamasında ise tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak grup yetkililerine teslim etmek zorundadır.

 

e) Grup üyeleri; grup çalışmaları için yapılacak maddi giderlere, gönüllülük temelinde katılmaları esastır.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA VEYA ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Madde 8 – Gruba üye olan kişilerin üyelikten ayrılma veya üyeliğinin sona erme esası, her nasıl üye olurken özgür iradesine dayalı yapıldıysa, üyelikten ayrılırken de aynı esas geçerlidir. Ancak; grup tüzüğüne uygun davranmayanlar bunun dışındadır. Buna göre;

 

a) Üyelikten Ayrılma: Ayrılma iradesine sahip olan üye, bu isteğini beyan eden yazı ile Grup Yürütme Kurulu’na yazılı olarak veya Grubun İnternet Web sayfasındaki üyelikten ayrılma başvurusunu yaparak bildirmiş olur. Grubun ilk Yürütme Kurulu toplantısında bu başvuru dikkate alınarak, üyenin kaydı silinir.

 

b) Üyelikten Çıkarılma: Grubun ilkelerine, programına ve tüzüğüne sözlü, yazılı veya davranışları ile aykırılık içerisinde olan üyeler ile 3568 Sayılı Kanuna göre meslek mensubu olabilme şartlarını kaybeden üyeler hakkında Grup Meclisinde alınan kararlar Grup Yürütme Kurulu tarafından uygulanarak yürürlüğe sokulur. Ayrıca; başka bir gruba üye olanlar veya başka bir gruptan herhangi bir mesleki örgütte görev alanlarda grup üyeliklerinden çıkarılır. Üyenin ölümü de üyeliği sona erdiren nedenlerdendir.

 

Üyelikten çıkarılan kişi, bu duruma itiraz edebilir, itirazı, Grubun ilk Genel Kurul toplantısında değerlendirilir, Grup Genel Kurulunun alacağı karar kesindir.

 

Ancak; üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan bir kişinin tekrar üye olabilmesi için, öncelikli olarak Grup Meclisinin alacağı olumlu karara, Grup Yürütme Kurulu’nun onayı gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Grubun organları)

 

GRUBUN ORGANLARI

 

Madde 9 – Grubun organları şunlardır;

 

I. Genel Kurul

 

II. Grup Meclisi

 

III. Yürütme Kurulu’dur.

 

Grup Genel Kurulu isterse bu zorunlu organların yanı sıra, Danışma Meclisi ve Disiplin Kurulu’nun oluşumu için, Grup Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.

 

I. GENEL KURUL

 

Madde 10 – Grubun en yüksek karar organı olan Grup Genel Kurulu, grubun tüm üyelerinden oluşur. Görevleri ise şunlardır;

 

a) Grubun genel politikasını belirlemek.

 

b) Grubun organlarını seçmek.

 

c) Grup Meclisi tarafından alınan kararları değerlendirip, neticeye bağlamak.

 

d) Grubun, ülke genelinde yapılanmasını sağlamak için Grup Yürütme Kurulu’na yetki vermek. Bu oluşumlara katılma ve ayrılma kararlarını vermek.

 

e) Grubun fesih edilmesi hakkında karar vermek.

 

Genel Kurulun Toplanması

 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

• Olağan Genel Kurul Toplantısı: Yılda bir kez ilgili takvim yılının Kasım ayında, Grup üyelerinin en az 1/10’unun katılım ile yapılır. İlk toplantıda yeterli sayı bulunmazsa, ikinci toplantı asgari 7 gün sonra Grubun Yürütme Kurulu sayısının 3 katından az olmamak şartı ile nisap aranmaksızın yapılır. Toplantı gündemi, en az 7 gün önce üyelere, grup üye kütüğündeki en son ikamet adresine posta ya da grup üye kütüğündeki kayıtlı bulunan elektronik posta adresine internet e-posta aracılığı ile yazılı olarak bildirilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Grup Yürütme Kurulu veya Grup Meclisi’nin yazılı istekleri doğrultusunda yapılır.

 

• Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Grup üyelerinin en az 1/10’unun imzasını taşıyan bir yazı ile Grup Yürütme Kurulu’na yapacakları talepleri veya Grup Yürütme Kurulu’nun talebi üzerine yapılır.

 

• Genel Kurul kararları, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

• Genel Kurul Toplantılarını, Grup Yürütme Kurulu sevk ve idare eder.

 

II. GRUP MECLİSİ

 

Madde 11 – Grup Meclisinin Oluşumu

 

Grup Meclisi üyeleri, en son yapılan oda seçimlerinde oy kullanan Grup üyelerinin bölgelere göre dağılımları gözetilerek Yürütme Kurulu tarafından ilçelere verilen üye kontenjanı kadar her ilçede ön seçimle belirlenir.

 

Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde grup meclisi üye sayısının en az 1/10’u kadar yeni üye önerebilir. Grup üyesi olan, SMMM Odaları, YMM Odaları ve TÜRMOB kurul üyeleri grup meclisinin doğal üyeleridir.

 

Grup Meclisinin Görev ve Yetkileri

 

a) Grubun genel politikaları hakkında görüş oluşturarak Genel Kurul’un onayına sunmak.

 

b) Grubun tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak. Ayrıca, sunulan değişiklik önerilerini de onaylayarak Genel Kurul’a sunmak.

 

c) Grup Yürütme Kurulu üyelerini seçmek.

 

d) Grubun Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak gelir gider hesapları ve bütçeyi görüşüp hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

 

e) Grubun feshi için yapılan önerileri inceleyip, gerekirse Grubun Genel Kurulu’nun onayına sunmak.

 

Grup Meclisinin Toplanması

 

Grup Meclisi, Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Grup Yürütme Kurulu, Grup Meclisine katılacak üyelerin listesini 30 gün önceden hazırlar ve Olağan toplantılar için, toplantı tarihinden en az 20 gün önce, Olağanüstü toplantılar için ise, toplantı tarihinden en az 5 gün önce tüm üyelere duyurur.

 

• Olağan toplantılar her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

 

• Olağanüstü Grup Meclisi toplantıları, Grup üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi ve Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanır.

 

Grup Meclisi Toplantısının Açılışı ve Yönetimi

 

Grup Meclisi toplantısının yapılabilmesi için, Grup Meclisi üye sayısının en 1/5’inin toplantıya katılması gereklidir.

 

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Grup Meclisi toplantısı önceden duyurulan yerde ve zamanda yapılır. Grup Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan hazirun listesi üyeler tarafından imzalanır.

 

Grup Meclisi toplantısı, Grup Yürütme Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından açılır.

 

Grup Meclisi toplantısı, Grup Meclisi üyelerince seçilecek Divan tarafından yönetilir.

 

Grup Meclisi Toplantısında Görüşülecek Konular

 

Grup Meclisi toplantısında Yürütme Kurulu tarafından önceden belirlenerek üyelere duyurulan gündemdeki konular görüşülür. Grup Meclisi toplantısında seçilen Divan’a, gündemin esas maddelerine geçilmesinden önce verilen gündem değişiklik önergeleri, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanarak gündemde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

III. YÜRÜTME KURULU

 

Madde 12 – Grup Yürütme Kurulunun Oluşumu

 

Grup Yürütme Kurulu, Grup Meclisi üyelerinin kendi aralarından seçecekleri en az 12 (on iki) üyeden oluşur. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulunun önereceği TÜRMOB temsilcilerinden 1 (bir) ve oda kurullarından 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) üye Grup Yürütme Kuruluna ilave edilir. Seçilen üyeler kendi aralarında 1 başkan, 10 başkan yardımcısı, 1 sekreter seçer. Oylamalarda eşitlik çıkarsa, başkanın oyunun olduğu taraf kazanmış olur.

 

Yürütme Kurulunun Görev Süresi

 

Yürütme Kurulu, Oda seçimlerinden 1 yıl önceki Mayıs ayı içinde olmak üzere, 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Grup Meclisi bu süreye bağlı kalmaksızın Grup Meclisi üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi ile Yürütme Kurulu üyelerinin değiştirilmesini önerebilir. Bu öneri işbu tüzüğün 11.maddesine göre görüşülür.

 

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

a) Yürütme Kurulu, Genel Kurul ve Grup Meclisi’nin aldığı kararlarını hayata geçirilmesi için çalışır. Bu konuda gerekli gördüğü kişilere görev verebilir. Bağımsızlar Grubunu ve Bağımsızlar Grup Meclisi’ni temsil eder.

 

b) Yürütme Kurulu, Grup Meclisi toplantılarının gündemini hazırlar, gerekli duyuruları yapar, gerektiğinde Grup Meclisini toplantıya çağırır.

 

c) Seçim dönemlerinde Oda’da görev alacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile delegasyonda görev yapacak aday üyeleri seçer. Aday adaylarının seçim yöntemlerini, takvimini ve seçim ile ilgili diğer koşul ve yöntemlerini belirleme yetkisi Yürütme Kurulu’na aittir.

 

Yürütme Kurulunun Toplanması

 

Yürütme Kurulu en az 30 günde bir toplanır. Yürütme Kurulu Başkanı gerek gördükçe Yürütme Kurulunu toplantıya çağırabilir. Prensip olarak her toplantıda bir sonraki toplantı tarihi belirlenerek toplantı yeri, günü ve saati Yürütme Kurulu üyelerine duyurulmuş olur.

 

Toplantıların Yürütme Kurulu üyelerine en az 1 gün öncesinden duyurulması zorunludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Kurucular, Oda ve Birlik Seçimleri)

 

KURUCU ÜYELER

 

Madde 13- Grup, yapılacak ilk Grup Meclisi toplantısına kadar, ekte listesi bulunan Bağımsız Mali Müşavirler Grubuna üyelik için başvuruda bulunanlar tarafından kurulmuştur.

 

ODA VE BİRLİK KURULLARI İÇİN SEÇİMLER

 

Madde 14 – Oda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile TÜRMOB temsilcisi olarak görev yapmak üzere aday olan veya önerilen grup üyeleri arasından ön seçim ile belirlenir.

TÜRMOB organlarına seçilecek üyeler ise; mevcut TÜRMOB delegeleri arasından aday olan veya önerilen kişiler arasında ön seçim belirlenir.

Oda ve TÜRMOB kurullarında 2 (iki) dönem görev alan kişi tekrar aynı kurulda görev alamaz. Ancak, 3568 Sayılı kanuna uygun olarak daha üst kurullarda görev alabilirler. Üst kurul sıralaması ise; hem Oda’larda, hem de TÜRMOB’ da; en üstten başlayarak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu şeklindedir.

Organlara aday olanlar, adaylık başvurularını önceden Grup Yürütme Kurulu’na yazılı olarak yapmak zorundadır.

Oda ve TÜRMOB kurullarında görev alacak adayların seçiminde ise gizli oy esası gözetilerek, ön seçim ile belirlenecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM (YÜRÜRLÜK)

YÜRÜRLÜK

Madde 15 – 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 40.maddesine göre oluşturulmuştur.